Năm 2007 đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Nga-Việt. Trong gần 50 năm qua Việt Nam là đối tác truyền thống, đầy triển vọng của Liên Xô trước đây và LB Nga hiện nay.