Từ năm 2007, vợ chồng Chương "phân phối" hạt cần sa cho một số người trong vùng, trồng lẫn với ngô, cà phê trên rẫy sau đó thu hoạch, cất giấu tại chòi canh.