Chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều văn bản luật mới, có hiệu lực ngay lập tức, nhằm thắt chặt kiểm tra chất lượng trong ngành công nghiệp sữa.