(HQ Online)- Báo cáo về tình hình hoạt động của toàn ngành Hải quan trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2014, toàn Ngành đã kiểm tra sau thông quan và ra quyết định truy thu 25,78 tỷ đồng.

KTSTQ đã thực thu vào NSNN 28,55 tỷ đồng, đạt 18,87% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 2-2014 (theo kỳ từ 16-1-2014 đến 15-2-2014), toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 80 cuộc, ra quyết định truy thu 18,65 tỷ đồng (gấp 5 lần so với tháng 1-2014), trong đó đã thực thu vào NSNN 17,03 tỷ đồng (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước), gấp 2 lần so với tháng 1-2014. Trong đó, Cục KTQTQ đã kiểm tra 1 cuộc, quyết định truy thu 700 triệu đồng.

Như vậy, từ 1-1 đến 26-2-2014, toàn Ngành đã thực hiện KTSTQ 151 cuộc, quyết định truy thu 25,78 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN 28,55 tỷ đồng (bao gồm cả thu nợ từ những năm trước chuyển sang), bằng 18,87% so với cùng kỳ năm 2013. Sở dĩ số tiền quyết định truy thu và thực thu cùng kỳ năm 2013 đạt cao là bao gồm cả số thu từ chuyên đề KTSTQ mặt hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất.

Hải Nam