Ông Tưởng Mạnh Biên - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP Xi Măng Tiên Sơn Hà Tây (HNX: TSM) đăng ký mua 60,000 cp từ ngày 06/03 đến 02/04 để cơ cấu danh mục đầu tư.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tưởng Mạnh Biên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT,Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: TSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45,800 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/03/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/04/2014.

HNX