Tài liệu đính kèm: TST: Báo cáo tài chính quý IV năm 2009