Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (MCK: TST).

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Minh Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP Thời gian thực hiện giao dich: Chưa thực hiện giao dịch.