Lũy kế 9 tháng, công ty lãi gần 16 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 13% kế hoạch năm.

CTCP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, mã TTF công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011.

Trong quý, công ty đạt 527,6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, tốc độ tăng của chi phí giá vốn (tăng 27%) cao hơn tốc độ tăng của doanh thu khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính còn 87,8 tỷ đồng, hầu như không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính trong quý lỗ 53,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khiến lợi nhuận sau thuế của TTF quý III chỉ là 1,6 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu trong quý đạt 47 đồng.

Lũy kế 9 tháng, TTF đạt 15,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 73% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 13% kế hoạch cả năm. EPS 9 tháng đạt 451 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Quý III

Thay đổi (%)

9 tháng

Thay đổi (%)

2011

2010

2011

2010

Doanh thu thuần

527,6

435,7

21

1925,9

1294,8

49

Giá vốn hàng bán

439,8

347,6

27

1635,5

1042,0

57

Lợi nhuận gộp

87,8

88,1

0,3

290,4

252,8

15

Doanh thu tài chính

4,7

4,7

0

20,5

7,8

163

Chi phí tài chính

57,8

44,9

29

200,7

121,2

66

Lợi nhuận tài chính

-53,1

-40,2

-

-180,2

-113,4

-

Chi phí bán hàng

7,5

5,9

27

20,6

18,5

11

Chi phí QLDN

26,4

21,8

21

73,5

61,4

20

Lợi nhuận sau thuế

1,60

20,4

-92

15,9

59,9

-73

EPS (đồng)

47

605

-92

451

2.310

-80

Nguồn HSX