TTF vi phạm công bố thông tin của cổ đông nội bộ như sau:

Bà Tạ Thị Vũ Vân là người có liên quan với ông Tạ Văn Nam – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (MCK: TTF) đã thực hiện bán 15.000 cổ phiếu TTF vào ngày 25/02/2010 nhưng không công bố thông tin.