Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến (MCK: TTP).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/03/2010 và 09/03/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2010 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 Thời gian thực hiện: 10/04/2010 Địa điểm: Khách sạn New World – 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM Nội dung họp: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế hoạch lợi nhuận năm 2010. Thay đổi địa chỉ trụ sở trong điều lệ Công ty. Mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TTP vào những ngày 09, 10 và 11/03/2010.