Các hồ sơ giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tại TP HCM từ nay sẽ được tiếp nhận ...