CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã CK: DMC) thông báo về việc đăng ký mua lại CP làm CP quỹ.