Công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng thường có những thuật ngữ khó hiểu đối với mọi người. Để giải quyết vấn đề này, 6 thành viên tích cực của Wikipedia tiếng Việt đã tạo nên “Từ điển công nghệ” trực tuyến tại địa chỉ http://tudiencongnghe.com.