Cầu vượt cho người đi bộ ngập giấy, rác do những người vô ý thức vứt ra và công tác vệ sinh chưa tốt.