Hơn 20 ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử của Úc vì quyền hôn nhân đồng giới tại Sydney vào ngày 10.9.