Cuộc đời hoạt động cách mạng trên 60 năm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bác Tôn kính yêu gắn liền với tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam.