Cty TNHH Phú Nông tuyển: 10 NV kinh doanh - tiếp thị (tốt nghiệp ĐH ngành trồng trọt, nông học hoặc marketing, QTKD); 5 NV kỹ thuật (tốt nghiệp ĐH ngành trồng trọt).