Tài liệu đính kèm: TV3: Giải trình biến động Kết quả kinh doanh quý IV năm 2009