Căn cứ thông báo số 1812/TB-VSD ngày 21/05/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 02/06/2010 - Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới ) - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ + Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị + Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu (cổ đông sẽ được chi trả bằng tiền mặt đối với cổ phiếu lẻ này) * Ví dụ: Cổ đông sở hữu 150 cổ phiếu sẽ được nhận 22 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu, cổ đông sẽ được Công ty thanh toán bằng tiền mặt là 5.000 đồng (=0,5 cổ phiếu * 10.000 đồng/cổ phiếu) - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP chứng khoán Đông Á, số 56-58 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp Hồ Chí Minh