Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của hai người em của Kế toán trưởng CTCP Thạch cao Xi măng (HNX: TMX).

- Mã chứng khoán giao dịch: TXM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2,100 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 2,100 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu cá nhân - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến 15/11/2009 - Mã chứng khoán giao dịch: TXM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 1,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 1,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu cá nhân - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 8/9/2009 đến 8/10/2009