(Vietstock) – UBCKNN đang xây dựng đề án về cơ chế giao dịch chứng khoán để có thể áp dụng trong năm 2012. Đồng thời kiến nghị tiếp tục kéo dài việc miễn giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân...

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức buổi họp báo triển khai các giải pháp đối với thị trường chứng khoán dưới sự chủ trì của ông Vũ Bằng – Chủ tịch UBCKNN.

Theo UBCKNN, để tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững, hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn trong Chiến lược phát triển TTCK, Bộ Tài chính sẽ triển khai một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong năm 2012. Cụ thể:

- Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011 – 2020 đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong Quý IV/2011.

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK đã được trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ; dự kiến ban hành trong Quý IV/2011.

- Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán được xây dựng dựa trên Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2012, triển khai trong năm 2012 và đầu năm 2013.

- Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp đã trình Thủ tướng Chính phủ (dự kiến ban hành trong Quý IV/2011).

- Tái cấu trúc hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ trong đó sẽ triển khai chương trình thí điểm hoán đổi trái phiếu kết hợp với phát hành lô lớn.

- Xây dựng Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, triển khai từ năm 2012 đến 2015.

- Đề án thị trường chứng khoán phái sinh: Đang xây dựng đề án và triển khai dự thảo Nghị định hướng dẫn TTCK phái sinh trong năm 2012. Trên cơ sở đó triển khai cơ sở vật chất, hệ thống và đưa vào vận hành trong năm 2014.

- Cơ chế giao dịch chứng khoán: UBCK xây dựng Đề án trình Bộ Tài chính và sẽ triển khai các điều kiện để có thể áp dụng trong năm 2012.

- Nâng cao tiêu chuẩn phát hành, chất lượng chứng khoán niêm yết, giao dịch: xây dựng tiêu chí và đưa vào dự thảo Nghị định, Thông tư để ban hành trong Quý I/2012.

- Kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục kéo dài việc miễn giảm thuế quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

- Trao đổi và làm việc với ngân hàng Nhà nước về phối hợp các giải pháp đối với thị trường chứng khoán (vấn đề tín dụng, hệ thống thanh toán chứng khoán, tái cấu trúc các công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng).

- Xử lý các vấn đề về cơ chế tài chính, chế độ kế toán, tỷ giá, khấu hao, thương hiệu: triển khai trong tháng 12/2011.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thuế đặc thù đối với quỹ hưu trí tự nguyện và các sản phẩm quỹ khác. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012.

- Nghiên cứu quy định về kế toán cho các quỹ đầu tư chứng khoán. Dự kiến hoàn thành trong năm 2012.

- Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung: đã trình Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến ban hành trong Quý IV/2011.

- Nghị định xử phạt hành chính: đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đăng ký trình Chính phủ trong Quí IV/2011.

- Xây dựng các Thông tư hướng dẫn Nghị định (Thông tư hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, Thông tư hướng dẫn mua lại cổ phiếu và phát hành thêm, Thông tư hướng dẫn niêm yết chứng khoán; Thông tư thay thế QĐ 35 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Thông tư thay thế QĐ 27 về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Thông tư về công bố thông tin). Dự kiến ban hành trong Quý I/2012.

- Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về chào bán chứng khoán ra công chúng và niêm yết cổ phiếu của tổ chức tín dụng.

- Về hướng dẫn doanh nghiệp FDI chuyển đổi sang mô hình CTCP và đăng ký niêm yết trên TTCK: Phối hợp với Bộ KHĐT thực hiện.

- Xây dựng hướng dẫn về thu lời bất chính để tăng mức xử phạt: đã dự thảo, dự kiến sẽ ban hành trong Quý IV/2011.

- Phối hợp Bộ Công an xây dựng văn bản hướng dẫn xử lý hình sự các tội phạm trên TTCK.

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn CAMELS để phân loại công ty chứng khoán và có giải pháp cảnh báo sớm. Ban hành trong năm 2012.

- Về công tác cổ phần hóa: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cổ phần hóa gắn với niêm yết trên TTCK, đồng thời cũng gắn với Đề án tái cấu trúc DNNN.

- Về các sản phẩm mới: triển khai sản phẩm mới như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển nhà đầu tư có tổ chức và tạo cầu cho TTCK. Dự kiến Thông tư quỹ mở sẽ ban hành trong Quý IV/2011 và các loại hình quỹ khác ban hành trong khoảng Quý I –III/2012.

- Triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu: Chính phủ đã đồng ý. Trước mắt áp dụng thí điểm trong năm 2011 với một số công ty, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa vào áp dụng chung theo Thông tư hướng dẫn dự kiến ban hành trong Quý I/2012.

- Nghiên cứu đưa vào giao dịch các sản phẩm ETF tại các SGDCK (có phương án trình trong năm 2012).

- Xây dựng hệ thống chỉ số thị trường mới.

- Chuẩn bị các điều kiện triển khai lệnh thị trường, kéo dài thời gian giao dịch trong năm 2012.

- Nghiên cứu đưa tín phiếu kho bạc vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

- Xây dựng đề án thành lập tổ chức xếp hạng định mức tín nhiệm, triển khai trong năm 2012.