(CafeF) - Việc phát hành chứng khoán trong tình hình hiện tại có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá chứng khoán của công ty và quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.