Dự thảo lần này tập trung sửa đổi, bổ sung vào các nội dung liên quan đến thẩm quyền đối với một số cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với một số nội dung và lĩnh vực cụ thể; bổ sung, sửa đổi một số tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng