Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã CK: UIC) như sau:

* Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng) * Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 04/06/2010 và 07/06/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). * Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2010 * Mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt * Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% trên mệnh giá (tương đương 400 đồng/cổ phiếu) * Ngày thanh toán cổ tức: 28/06/2010. * Địa điểm thanh toán cổ tức: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO vào các ngày từ 28/06/2010 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân. Theo HOSE