Hanoinet - Theo Hiến pháp Ukraine, Tổng thống có quyền giải tán quốc hội ở trường hợp không có liên minh nào được thành lập trong vòng 30 ngày. “Tuân thủ Hiến pháp, tôi tuyên bố chấm dứt sức mạnh của quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới. Bầu cử sẽ được thực hiện theo đúng dân chủ và hợp pháp”.