Nhóm nghiên cứu ở Hà Nội đã tìm ra phương pháp sấy thích hợp nhất đối với các loại nông sản thực phẩm ở Bắc Giang: phương pháp sấy lạnh – hay sấy dùng nhiệt độ thấp.