Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện một số nội dung trong cho vay nhập khẩu phân bón...