Giadinh.net - Ngày 4/10, Hội nghị BCH Trung ương tám (khóa X) đã bế mạc. Hội nghị đánh giá cao sự quan tâm và thường xuyên coi nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm.