Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức gồm viện trợ không hoàn lại và vốn cho vay ưu đãi của các Nhà tài trợ quốc tế (ODA) thống nhất cho tất cả các đơn vị thuộc Bộ khi sử dụng nguồn vốn này.