Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức.