Ủy ban bầu cử Thái Lan chiều 11/4 đã ra nghị quyết kiến nghị giải tán hai đảng trong Chính phủ liên hiệp hiện nay là Đảng Nước Thái (Chart Thai) và Đảng Dân chủ Đoàn kết (Matchima Thipatay).