Bộ ba tìm ra HIV: Giáo sư Luc Montagnier, Jean-Claude Chermann và Françoise Barre-Sinoussi nhưng Chermann lại không được ghi nhận công lao.