Ủy ban Chứng khoán lưu ý các doanh nghiệp thận trọng cân nhắc lại kế hoạch phát hành cũng như việc đầu tư, sử dụng vốn thu về...