Đồ của tớ có cả new 100% có tag hoặc không tag. Mọi người xem hộ đồ ở link này nhé: http://www.flickr.com/photos/30386354@N02/ ĐT: 0125 8650689

Đồ của tớ có cả new 100% có tag hoặc không tag. Mọi người xem hộ đồ ở link này nhé: http://www.flickr.com/photos/30386354@N02/ ĐT: 0125 8650689