Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Xây dựng số 2 (MCK: VC2).

Tên người thực hiện giao dịch: Đào Thị Nga Mã chứng khoán giao dịch: VC2 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.929 CP Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trần Đăng Lợi Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị Quan hệ nhân thân với người thực hiện gia dịch: chồng Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 15.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 14.929 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/01/2010 đến ngày 08/02/2010.