(CafeF) - CTCP Vinaconex6 năm 2008 đạt 14,215 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 17% kế hoạch năm và tăng 77,5% so với năm 2007.