Tài liệu đính kèm: VCB: Báo cáo hợp nhất tóm tắt năm 2009