Tài liệu đính kèm: VCB: Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV năm 2009