Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được niêm yết bổ sung 6.000.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 714/UBCK-GCN ngày 22/10/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VCR - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu) - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).