Người ta có thói quen chỉ khi thất bại mới bắt đầu mổ xẻ. Nhưng nếu nhìn nhận được vấn đề, đối diện thẳng với sự thật trong mọi thời điểm, mới có cơ hội phát triển.