Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN ngày 31/12/2007 và Quyết định số 137/QĐ-TTGDHN ngày 14/04/2009 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở GDCK Hà Nội) về việc sửa đổi Quyết định số 420/QĐ- TTGDHN, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Xây dựng Điện VNECO1 (MCK: VE1) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/03/2010 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2009 của CTCP Xây dựng Điện VNECO1 đạt lợi nhuận dương (8.726.481.186 đồng).