Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng Điện VNECO 9 như sau: - Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Diệu Trang - Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phạm Trung Lân - Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.401 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.400 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1 CP - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17/05/2010 đến ngày 21/05/2010