Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây dựng điện VNECO 9 (MCK: VE9).

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Công Quyền Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban Kiểm soát Mã chứng khoán giao dịch: VE9 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67.405 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 67.405 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/01/2010 đến ngày 12/02/2010 Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Trung Lân Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 155.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 155.000 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/01/2010 đến ngày 24/02/2010.