Có người mê mẩn bán vàng vòng trong nhà để mua cho kịp với người ta.