CTCP Khử trùng Việt Nam xin giải trình chênh lệch số liệu KQKD Q1-2009 với nội dugn đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: VFG: Giải trình chênh lệch số liệu KQKD Q1-2009