Căn cứ Thông báo số 500/TB-VSD ngày 24/02/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, HNX thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (MCK: VGS).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2010 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2010 Lý do và mục đích: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 phiếu biểu quyết Thời gian thực hiện: Từ 8h đến 12h ngày 26/03/2010; Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Nội dung: Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2009; Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT năm 2009; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Trình Đại hội phê duyệt: Báo cáo tài chính năm 2009 Phân phối lợi nhuận năm 2009 và để xuất phân phối lợi nhuận năm 2010 Kế hoạch kinh doanh năm 2010 Thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2010.