Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội Cổ đông của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (MCK: VHG).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 17,18/03/2010 thì người bán không được hưởng quyền) Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2010 Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 24/04/2010 Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo cụ thể sau, tại website của công ty www.viet-hancorp.com.vn Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VHG vào những ngày 18, 19, 22/03/2010.