(BNS) (Kính tặng quê hương Long An) Lại về với nhánh sông xưa Với con đò cũ bao mùa nắng sương Với đồng lúa chín đưa hương Khói lam mái lá còn vương bếp chiều