Trong những năm qua, công tác bảo vệ an ninh biên giới, trong đó có phòng chống tội phạm ma túy, được Thanh Hóa chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.