Công khai ngân sách quốc gia là chủ trương lớn của ngành tài chính. Song, vì sao Bộ Tài chính lại chọn thời điểm này để đưa ra dự thảo nghị định công khai báo cáo tài chính?

Trao đổi với phóng viên VTV24, ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, đơn vị được Bộ Tài chính giao soạn thảo quy định này cho biết, nhiệm kỳ Chính phủ mới theo phát ngôn của Thủ tướng là Chính phủ liêm chính, Chính phủ hướng đến người dân, nên công khai hóa báo cáo tài chính đất nước là thực hiện các mục tiêu chiến lược của Bộ Chính trị cũng như của Chính phủ nhiệm kỳ này.

Theo ông Hà, việc đưa báo cáo tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, các tổ chức, người dân ở thời điểm này là chín muồi và tạo điều kiện cho ngành tài chính, cho Chính phủ công khai hóa tình hình tài chính đất nước ở cấp độ Chính phủ, cũng như chính quyền địa phương.